4.loengu mõtted

Sellel loengu päeval olin haige. Olen tänulik headele kaasõpilastele, kes minuga jagasid oma märkmeid ja  loengus kuuldut. Lisaks tutvusin ka õppejõu slaididega ja googeldasin lisainfo saamiseks.

Loengus räägiti innovatsiooniauditist, innovatsiooniportfooliost ja meie rühmatööna valmiva kodutöö tarvis olevast innovatsioonistrateegiast. Tuletati meelde meile juba tuttava Joe Tiddi “Innovatsiooni juhtimine” põhitõdesid. Innovatsioonimudelid jagunesid neljaks. Lineaarsed mudelid, kus on oluline tehnoloogia surve ja turu tõmme; tagasisidestatud mudelid, kus põhiline roll on eri osade vahelistel seostel; torustiku mudel, kus toimub organisatsioonisisene integratsioon ja oluline on partnerite ja klientidega suhtlemine; innovatsioonivõrgustikud ja avatud innovatsioon, kus toimub süsteemne võrgustumine ja pidev innovatsioon. Samuti tuletas õppejõud meelde sama autori innovatsiooni elukaart, millel on 3 taset.

 1. Vana ja uus eksisteerivad paralleelselt. oluline on sooritus ja esiplaanil on õppimine, levimine ei ole plahvatuslik
 2. Otsustatakse tehnoloogia kasutuselevõtt, toimub üleminek ja kohanemine normaalsusega
 3. Toimub peenhäälestus, protsesside ja kulude optimeerimine

Edasi räägiti innovatsiooniauditist organisatsioonis, mis täöhendab tegelikult kaardistust ja analüüsi. Audit ei pea olema kogu asutuse põhine võib olla ka ainult mõne üksuse põhine.

Õppejõud tõi näiteid ka kahest digiküpsuse hindamise raamistikust. Üks on meile oluline Digipeegli raamistik, mille koostajaks on meie õppejõud ja see kasutusel Eesti koolides. Paralleelselt sellega on käivitatud Euroopa komisjoni projekt SELFIE (Supporting schools with the uptake of digital technologies), kus küsitlema peab kõiki õpetajaid, õpilasi erinevatest kooliastmetest ja samuti juhtkonna liikmeid.

Õppejõud tutvustas veel 2 strateegiat

 1. Mobbs, 2011., Innovation for Growth , kus algul toimub küsitlus ja siis intervjuud. Strateegia tähendab miks, mis, kus, millal. Ideedeks on loov lähenemine ja teostuse all mõistetakse kuidas
 2. APCQ Cooper, 2005., Innovation Diamond , mis kirjeldab McKinsey 7S innovatsiooniauditi mudelit, kus on 7 osa:
 • Strateegia – tegevuskavad
 • Struktuur – rollid ja vastutusalad
 • Süsteemid – protsessid
 • Oskused – olemasolevad ja nappivad
 • Personal – töötajad, meeskonnad
 • Stiilid – organisatsioonikultuur
 • Ühised väärtused – hoiakud, motivatsioon

Tutvustati innovatsiooniportfoolio 2 lähenemist.

 • Innovatsiooniportfoolio erineb projektiportfooliost (S.Mathews)
 • Tasakaalustatud innovatsiooniportfoolio (Nagji & Tuff, 2012):
  • 70%: tuumik-innovatsioon, olemasolevate teenuste-toodete parendamine samale sihtrühmale
  • 20%: laiendav innovatsioon, laienemine uutesse sektoritesse, sihtrühmadele
  • 10%: transformeeriv innovatsioon, purustav/piireületav innovatsioon sihtrühmale, mida pole veel olemas, uue turuniši loomine

Tavaliselt tekitab turu nõudmine uue toote, siis innovaatiline toode võib tekitada turu nõudluse.

Kuna meie rühmatöö ülesandeks on innovatsioonistrateegia koostamine ühele organistasioonile, siis on mõistlik kasutada mõnda teooriat, mis oleks strateegia aluseks. Näiteks: Nylen, Holmström (2015) Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation.

 • Toode/teenus
  • Kasutajakogemus: kasutatavus, esteetika, haaravus
  • Väärtusettepanek (Value Proposal): segment, paketid, hinnastamine
 • Keskkond
  • Digi-evolutsiooni kaardistamine: seadmed, kanalid, kasutajate käitumine
 • Organisatsioon
  • Oskused: õpe/koolitus, rollid, meeskonnad
  • Improviseerimine: ruum, aeg, koordineerimine

Soovitus rühmatööks: Kes on sinu toote kasutajad ja miks- vastaline, juht, innovaator või varajane enamus.

Meie rühmatöö keskendub ühele lasteaiale ja sellele innovatsiostrateegia koostamisele läbi ühe kasvataja silmade. Digipädevuste enesehinnanguks kasutame digipeegli raamistikku, organisatsioonile hinnangu andmisel kasutame J. Tiddi innovatsiooni elukaart.

Põhimõtteliselt olid loengud huvitavad ja pakkusid palju erinevaid äratundmisi ja ka uusi lähenemisi. Kahju ainult, et kursuseprogrammis nimetatud iseseisvad tööd ei vasta meile esitatud töödele. Huvitav oli ikkagi. Tänud!

Margit

 

Advertisements

III loengu mõtted

Loengu alguses selgitas õppejõud meile veelkord Rogeri innovatsiooni difusiooni sisu. Selle kohaselt on innovatsiooni omaksvõtjad erineva  tasemega

 • innovaatorid 2,5%
 • varajased omaksvõtjad 13,5%
 • enamus 34%
 • hiline enamus 34%
 • viivitajad 16%

Protsess kulgeb järgnevalt:

teadmine- veendumine-otsustamine-kasutuselevõtmine-kinnitamine

Varajaste omaksvõtjate ja enamuse vahel Moore`i kuristik ja seal ka enamus innovatsioone jääb pooleli. Sest üks tahab ühele ja teine teisele poole liikuda.

Õppejõud selgitas ka mõisteid reliaablus ehk usaldusväärsu ja õigesti mõõtmine ning valiidsus ehk kui täpselt ja õigesti ning mida täpselt mõõdetakse. Selgitamiseks joonistas õppejõud tahvlile märklauad

Esimesel märklaual lähevad kõik lasud ühte kohta kuid mööda täistabamusest st valiidsust

Teisel märklaual on kõik lasud täistabamuses st valiisust ja reliaablust

Kolmandal märklaual on kõik lasud erinevatel kohtadel st ei ole reliaabne ega valiidne.

Edasi kutsus õppejõud meid uudsesse rollimängu “kultuurimuutus kui amööbi kulg” ja mäng oli samuti seotud Rogeri mudeliga. Teemad mille vahel hääletasime olid õpianalüütika, tunnikontrollid veebis ja paberivaba kool. Valisime tunnikontrollid veebis. Õppejõud sosistas meile kõigile rollid, mille järgi pidime käituma.

Mängu positiivse tulemuse tarbeks on vaja teada edutegureid- suhteline/tunnetatud eelis(mis muutub paremaks inimeste arvates); ühilduvus(kuivõrd resoneerub uuendus inimeste kogemuste, vajaduste ja väärtustega); keerukus(kui palju pingutust nõuab uuenduse mõistmine ja rakendamine); katsetatavus (kas inimestel on võimalik riskivabalt piloteerida uuendust) ja vaadeldavus (kui silmanähtavad on uuenduse väljundid). Samuti on oluline teada tegutsemistasandeid. Need võivad olla personaalsed (vahetu omaksvõtmine, enda käitumise muutmine ja enda eeskuju); meedia ( sõnumi vahendamine sihtrühmadele); institutsionaalne ( organisatsiooni tasandil reeglite muutmine)

Meil olid uuendajad(uute ideede allikas, käivitaja), muutuseagendid (ideede populariseerija,vahendaja), kaasaminejad (uuenduste varajane omaksvõtja), peavool (neutraalne uuenduste suhtes), pidurdajad (muutused on ebamugavad), reaktsionäärid (aktiivne vastuvõtja, omad huvid) ja ikoonipurustajad (“vana korra” kibe vastane). Nende rollide järgi pidime käituma nii usaldusväärselt, et teised osalejad saaksid aru millise rolliga on tegu ja  suudaks sind muuta. Mängu lõpul oli kokkuvõttev arutelu. Minule sattus pidurdaja roll. See on paraku täiesti vastupidine minu vaadetele. Pigem olen natuurilt uuendaja või siis muutuseagent. See rollimäng oli väga teemakohane hetkel minu töökoha osas. Tunnen, kui raske on midagi uut korda saata ja kui palju on meil pidurdajaid eeskätt koolijuhiga.

Edasi rääkisime veel innovatsiooni omaksvõtu mõõtmise vahenditest, mida olime pidanud küll juba iseseisvalt uurima ja oma rühmatöö kontekstis välja valima meie organisatsiooni tarbeks kõige sobivama.  Pidime uurima  ja oma rühmakaaslastele tutvustama järgnevaid:

Technology Acceptance Model (TAM2 ja/või selle järglased, nt UTAUT) – kõige populaarsemaks peetud vahend- inimesel on isiklik kasu toote kasutamisel, kuid mõjuvad ka välised tegurid, kasutatakse rohkem organisatsiooni tasandil

– Concerns-Based Adoption Model, Roger. (http://www.sedl.org/cbam/) hoiakupõhine mudel

– RAT (http://techedges.org/r-a-t-model/) – vastavalt etteantud raamistikule saab uurida kui põhjalikult on innovatsioon kinnitunud

– SAMR (http://www.schrockguide.net/samr.html) – põhimõtteliselt sarnaneb RAT-iga

– Technology Integratino Matrix TIM (https://fcit.usf.edu/matrix/matrix/)

– Digipeegel.ee raamistik- digiküpsuse hindamise vahend koolidele. See osutus ka meie rühmatöös valikuks.

Igaljuhul huvitav loeng ja palju äratuntavaid tegevusi töökohal, mida võibolla ennem ei osanud tähtsustada.

Margit

Innovatsioonimudelid

Innovatsioonimudelid kodutöö

Ülesanne: Jaotage oma rühma liikmete vahel ära, igaüks peaks tegema oma blogis ülevaate ühest konkreetsest digi-innovatsiooni hindamismetoodikast või -instrumendist ja selle senisest rakendamisest uuringutes. See on tegelikult hästi praktiline ülesanne, sest te peate üksteisele selgitama enda uuritud raamistiku tugevusi ja nõrkusi, et lõpuks välja valida, milline neist sobiks kõige paremini teie peamise individuaalse ülesande teoreetiliseks-metodoloogiliseks lähtekohaks (Innovatsiooniküpsuse ja digi-innovatsiooni omaksvõtu uuring ühes organisatsioonis). Ka viimase rühmatöö-ülesande metoodiliseks aluseks peaksite valima ühe neist pakutud metoodikaist.

Niisiis, valige käesoleva kodutöö jaoks üks allpool olevaist raamistikest (iga väikerühma liige valib erineva, publikatsioone leiate Google Scholar abil):

– Technology Acceptance Model (TAM2 ja/või selle järglased, nt UTAUT)

– Concerns-Based Adoption Model (http://www.sedl.org/cbam/)

– RAT (http://techedges.org/r-a-t-model/)

– SAMR (http://www.schrockguide.net/samr.html)

– Technology Integratino Matrix TIM (https://fcit.usf.edu/matrix/matrix/)

– Digipeegel.ee raamistik

Õppejõu poolt nimetatud ülesandes jäi mulle pisut arusaamatuks „…teie peamise individuaalse ülesande teoreetiliseks-metodoloogiliseks lähtekohaks (Innovatsiooniküpsuse ja digi-innovatsiooni omaksvõtu uuring ühes organisatsioonis)“ see osa. Edidaktikumis ei meil sellist individuaalset ülesannet.

Valisin uurimiseks ja tutvustamiseks digipeegli raamistiku,  sest see on mõeldud digiküpsuse hindamiseks koolides. Meie rühmatöö põhineb ühel lasteaial ja lasteaed on ju ka väike kool.  Ise töötan  Tallinna Kopli Ametikoolis ning digipeegel sobib igati koolis ja miks mitte ka lasteaias digipädevuste hindamiseks. Teisalt valisin tutvustamiseks digipeegli eelkõige sellepärast ,et see raamistik keskendub eelkõige Eesti elukestva õppe strateegia 2020-le ning see on väljatöötatud Tallinna Ülikoolis. Lähtuvalt minu töökohast on oluline ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud  Digipöörde programm 2016- 2019.

Digipeegli raamistiku väljatöötamise aluseks on võetud Kanada kooliuuenduse professori Michael Fullani käsitlus, kus võetakse hindamise aluseks kolm digiinnovatsiooni valdkonda:

 1. Õpikäsitluse muutumine ehk pedagoogiline innovatsioon digitehnoloogia rakendamise kaudu
 2. Kooli tasandil muutuste juhtimine ehk üksteise kogemusest õppimine ja muutuste kestlikkuse tagamine
 3. Digitaristu arendamine koolis, digiturbe ja kasutajatoe tagamine

Projekti Innovative Technologies for Engaging Classrooms raames on 2014 aastal väljatöötatud  innovatsiooiküpsuse mudel EduVista. Selle programmi põhjal digipeegel jaotab digiküpsuse veel viieks tasemeks skaalal ja sõnastab nende ajoks kriteeriumid.

 • A – Asendamine ehk episoodiline kasutamine: digivahendeid kasutatakse üksikutel eraldiseisvatel juhtudel traditsioonilise õppe kontekstis.
 • B – Rikastamine ehk koolisisene koordineerimine: digivahendite abil katsetatakse uusi lähenemisi ja õpiviise, toimub kogemuste vahetus õpetajate vahel
 • C- Täistamine ehk õppeprotsessi muutmine, kus kooli tasandil tehakse süsteemseid muutusi õppekorralduses, lähtudes ühtsest teaduspõhisest raamistikust ja kaasatakse õpilasi/autoreid/loojaid kavandajatena
 • D- Lõiming ehk kõikjale ulatuv digikuktuur, kus omavahel lõimitud tehnoloogad muutuvad märkamatuks ja kõikjale ulatuvaks osaks töö- ja õpikeskkonnas, õpilane on oma personaalse õpikeskkonna arendaja ja juhtija
 • E- Võimendamine ehk ümbermõtestamine ja innovatiivne juhtimine, kus kooli digitaalsed õpiteenused laienevad koolist väljapoole, juurutatakse agiilseid e kohaduvaid ja paindlikke õpiviise, õpilased võtavad vastutuse oma õpitee kavandamise ja osaliselt ka teiste õpetamise eest

Hindamisel võetakse aluseks ja eeldatakse, et enamus koole on juba A-tasemel. Koolidel on õigus endale seada ise eesmärgid erinevate tasemete läbimiseks ja aeg nendeni jõudmiseks. Soovitatakse hindamisel olla aus ja enesekriitiline, sest mudel on eelkõige kooli enesehindamise vahendiks ja edaspidi ka juhtimisevahendiks. Ühelt tasemelt teisele jõudmiseks peab eelnev olema kindlasti saavutatud. Saavutatust saab tõendada taset kinnitava tõendusmaterjaliga. Näiteks lisatakse viide Digipeeglist vms.

Digiküpsuse mõõdikud valdkonniti on järgmised:

 • Õpikäsitlus – Digiajastu töövõtted, digipädevuse arendamine, õpetaja ja õpilase roll, õppekorraldus
 • Muutuste juhtimine – strateegiline planeerimine, kaasamine ja partnerlus, monitooring ja analüütika, kogemuste vahetus, toetus, eestvedamine ja motiveerimine
 • Digitaristu – võrk ja digiturve, digiseadmed, IT-juhtimine, kasutajatugi, tarkvara, teenused ja infosüsteemid

Mudeli tugevustena võik välja tuua järgmist:

 • digiküpsuse hetkesis ja arenguvajadused, mis on olulised arengukava koostamisel ning sisehindamisraporti koostamisel;
 • eelmise aasta raporti põhjal saab teha uut raportit
 • individuaalse ja meeskondliku hinnangu koostamine, mis raportis kajastuvad erinevalt, lahknevused on heledamalt kuvatud
 • enesehinnanguid ei saa lihtsalt nii sama tõendada vaid peab lisama tõendusmaterjalid
 • veebipõhine vahend ja diagramm hindamistulemustega on nähtav kõigile ja seetõttu on hea võimalus võrrelda end teiste koolidega
 • hea võimalus koolipidajale näitamaks digiküpsuse taset ja selle põhjal taotleda vahendeid näiteks digitaristu tarbeks
 • ei ole kohustust jõuda 4.- 5. tasemele

Mudeli nõrkustena võib nimetada:

 • Tulemuste kuvamise järel ei kajastu soovitusi edaspidiseks arenguks. Nõrgema tasemega koolid ei oska võibolla ise õigeid järeldusi teha
 • Mudeli täitmine on väga mahukas ja koormav töö, väited on kohati liiga pikad
 • Ohuks on see, et nõrgemad koolid on näiteks rahastuse taotlemisel esmajärjekorras ja edasijõudnud ei pruugi rahastust saada, kuigi pole veel viimasele tasemele jõudnud

Digipeegli hindamisemudeli täisversioon

Mõned näited, kus on kasutatud:

Kutseõppeasutuste digivõimekuse hindamine digipeegli abil

Lauka kooli digipööre

Sillaotsa Gümnaasiumi digiplaan

Kasutatud materjal:

Digipeegel. Loetud aadressil https://kutse.digipeegel.ee/

Digipöörde programm 2016-2019. Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_2_digipoorde_programm_2016.pdf

Digivõimekus kutseõppeasutustes. Loetud aadressil http://media.voog.com/0000/0034/3577/files/6.12.2016_kutse_koond.pdf

Eesti elukestva õppe strateegia 2020. Loetud aadressil: https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

Karuoja, E. (2016). Kooli digiküpsuse hundamise vahend Digipeegel (magistritöö). Loetud aadressil  http://www.cs.tlu.ee/teemad/get_file.php?id=472

Margit

Advertisements

Innovatsioonipoliitika analüüs

Innovatsioonipoliitika analüüs

Euroopa Liidu Innovatsioonipoliitika eesmärkidest võib lugeda, et innovatsioonipoliitika on tihedalt seotud Eli muu poliitikaga, näitteks tööhõive, konkurentsi, keskkonna, tööstuse ja energeetika valdkonnaga. Innovatsiooni ülesandeks on muuta teadusuuringute tulemused uuteks ja paremateks teenusteks ja toodeteks, et säilitada konkurentsivõime üleilmsel turul ning parandada Eli kodanike elukvaliteeti. Innovatsiooni võimaldavad teadusuuringud ja haridus. Hariduse vallas toetab komisjon projekte, et töötada välja uued õppekavad ja täita lünki innovatsioonialastes oskustes.

Digipöörde programmist 2016-2019 saab lugeda, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeval üks peamisi tööriistu mistahes majandus- ja eluvaldkonna konkurentsivõime tõstmisel.Digipädevus on üks kaheksast elukestva õppe võtmepädevusest ja on Euroopa Liidu poolt tunnistatud võrdseks kultuuriteadlikkuse, emakeele oskuse ja veel viie pädevusega. Sellest lähtuvalt võib öelda et õppimine ja õpetamine, koostöö ja koosõppimine on samuti võtmepädevused

Digipöörde programmist 2017-2020 võib lugeda, et kaasaegse õpikäsituse tulemuslikule juurutamisele ning õppekvaliteedi tõusule aitavad kaasa deigipädevad õpilased ja õpetajad/õppejõud/koolijuhid ning inimeste kasutuses olev digitaristu, sh isiklikud digiseadmed, koosvõimelised infosüsteemid, pilvelahendused, avaandmed jm ning selle kasutamise metoodikad. Digitaalne õppevara aitab õppimist köitvamaks muuta, toetab õpetajat ning avardab elukestva õppe võimalusi. Õppijat ja õpilast saab toetada piisaval hulgal kvaliteetse, vajadusele vastava õppevara kättesaadavaks tegemisega, mis loob mitmekesisust ja uusi võimalusi. Digilahenduste kasutamise eeldus on ka koolide digitaristu hea tehniline valmisolek.. Et aidata kaasa protsesside tõhustamisele, info paremale liikumisele ning tegevuste tulemuslikkusele, tuleb hariduses kasutatavaid e-teenuseid (nt e-hindamise keskkond, digitaalse õppevara keskkond, õppeinfosüsteemid, õpikeskkonnad, õppekorraldust toetavad infosüsteemid jms) planeerida ja arendada selliselt, et need toetaksid kogu õppeprotsessi, õppekorraldust ning hariduse omandamist tervikuna parimal võimalikul moel.

EL innovatsioonipoliitikast tulenevalt on koostatud Eestis riiklikul tasandil „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“, mis hõlmab formaalse haridussüsteemi kõrval ka informaalset ja mitteformaalset õpet, kus õppijana käsitletakse igas vanuses inimest. „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ elluviimiseks on TLÜ loonud Digipeegli http://htk.tlu.ee/digipeegel ehk digiküpsuse hindamise raamistiku, kus kool saab mõõdikute alusel seada arendustegevuse eesmärgid ja kirjeldada meetmeid nende eesmärkide saavutamiseks.

2016 koostati meie koolis projktiplaan, mille aluseks olid eelpool nimetatud dokumendid ja hetkeolukorra anlüüs. Peamiseks eesmärgiks oli, et õpetajad õpivad ja jagavad teadmisi digikeskkondades. Õpitakse meistritelt ja teineteiselt ning ka õpilastelt. Tulemuseks on õpetajate uued teadmised IT ja IKT alal, kolleegid toetavad teineteist, õppeprotsess on innovaatilisem, õpetajad ja õpilased on motiveeritud ja rahulolevad, õpilased saavad parema IT ja IKT alase ettevalmistuse tööeluks. 80% õpetajatest kasutavad digitaalset õppevara projekti lõppedes. Kutseeksami teoreetilised osad on digitaalsete testidena.

Praeguseks on meie koolijuhid läbinud „Digiajastu haridusjuhi“ I mooduli ja õpetajad „Tuleviku õpetaja“ koolituse I mooduli. Koolis toimuvad majasisesed koolitused pilveprogrammide tutvustamiseks. Digipeegli kaudu digiküpsuse hindamist ei ole veel toimunud. Seega pikk tee on veel minna.

Kasutatud kirjandus

Digipöörde programm 2016-2019. Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_2_digipoorde_programm_2016.pdf

Digipöörde programm 2017 – 2020  Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/2_digipoorde_programmi_2017-2020_eelnou.pdf

Eesti elukestva õppe strateegia 2020. Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

Innovatsioonipoliitika (2017). Euroopa Liidu teemalised teabelehed. Loetud aadressil http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.9.7.pdf

Margit

Advertisements

V moodul ülesanne 1

Moodul V kodutöö

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus, õpiobjektid ja lisamaterjalid ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides:

 1. Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all

Teadmusjuhtimise mehhanismid ja tehnoloogiad moodustavad teadmusjuhtimise süsteemi, mille eesmärgiks on info ja teadmiste parem haldamine ja kasutamine ning nende kaudu soodustada innovatsiooni ja suurendada konkurentsieelist.

Teadmusjuhtimise süsteemide alla kuuluvad teadmushõive ja teadmusloome (capture and creation), teadmuse jagamine (knowledge sharing) ja rakendamine (knowledge application).

Teadmushõive süsteemid tegelevad organisatsioonides sees ja väljaspool olemasolevate teadmiste põhjal uue teadmise loomise ja sünteesiga. Samuti toetavad nad sotsialiseerumise ja kombineerimise protsesse.

Teadmushõive süsteemide üks osa on kliendisuhete juhtimise süsteem (Customer relationship management/CRM), mis võimaldab organisatsiooni suhtekorralduse organiseermist olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega. Samuti on ta teadmise modelleerimise vahend (mõistekaardid).

Elektroonilise teadmushõive süsteemi osadeks on andmeallikad, andmebaasi serveri, teadmiste baasid, andmekaeve algoritmide tarkvaramoodulid, tulemuste hindamise süsteemid ja kasutajaliides.

Teadmuse jagamise süsteemid toetavad teadmuse ja vaiketeadmuse edastamist teistele inimestele.

Teadmiste jagamise tüüpilised süsteemid on:

 • Kasulike õppetundide süsteem
 • Aruandebaas
 • Hea praktika andmebaas
 • Teadmiste lokaatorsüsteem

Vaiketeadmiste puhul kuulub sinna ka praktikakogukond ehk mingi kindla valdkonna praktikute kogum, kes loob suhted kogemuste jagamiseks ning ressursside loomiseks.

Teadmuse rakendamise süsteemid toetavad inimesi teiste kogutud teadmuse rakendamisel. Teadmuse rakendamise süsteemideks on:

 • Ekspertsüsteemid
 • Otsuste vastuvõtmise süsteemid
 • Nõuandvad süsteemid
 • Diagnostikasüsteemid
 • Tehnoabisüsteemid

Ekspertsüsteemid on elektroonilised süsteemid, mis matkivad eksperdi otsustussüsteemi, vestlevad kasutajaga.Väiksemate ekspertsüsteemide väljundiks on „kui…siis“ reeglid. Suuremad kasutavad freime.Ekspertsüsteemid toimivad eelkõige kitsaste valdkondade puhul, keerukates valdkondades on see liiga aeglane.

Teadmusjuhtimise tehnoloogiad on infotehnoloogilised lahendused ja tegelevad teadmuse juhtimisega. Olemuselt on nad sarnased infotehnoloogiaga, kuid nad tegelevad vaid teadmusjuhtimisega mitte infojuhtimisega.Nendeks on:

 • Ekspertsüsteemid
 • Repositooriumid
 • Andmebaasid
 • Videokonverentsisüsteemid
 • Jne

Teadmusjuhtimise tehnoloogiatena võib vaadelda ka sotsiaalse tarkvara vahendeid (Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010).

 1. Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud?

Teadmusjuhtimise süsteemid tegelevad teadmusjuhtimise protsessidega ja nende hulka kuulub samuti teadmuse hankimine, -hõive, -jagamine ja rakendamine. Teadmusjuhtimise süsteemid hõlmavad vastavalt protsessile ja süsteemile iseloomulikke teadmusjuhtimise mehhanisme ja tehnoloogiaid. Näiteks võib tuua, kuidas teadmuse hankimise süsteemid kasutavad mehhanismina koosolekuid, konverentse ja ühisdokumentide loomist, tehnoloogiatena kasutavad andmebaase, videokonverentse või foorumeid. Sageli võib üht või teist tehnoloogiat või mehhanismi vaadelda/kasutada mitme erineva teadmusprotsessi osana. Näiteks koosolekul või konverentsil toimub nii teadmuse jagamine kui ka teisest küljest teadmuse hankimine.

 

Kasutatud materjal

Virkus, S. (kuupäev puudub) III MOODUL: Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad, teadmiste võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid. Loetud aadressil:

 

https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/788910/mod_resource/content/1/MOODUL%203.%20Sissejuhatus.pdf

 

Margit

Advertisements

Praktika II nädal

II nädala analüüs põhipraktikal

 • MIS.. (WHAT)

Seekordne nädal möödus kahjuks ootuse tähe alla. Alles reedel tuli meile kinnitus, et GSuite on nüüd avatud. Tegin kiiresti endale konto ja uurisin põgusalt Airi antud näpunäidete kohaselt GSuite seestpoolt. Kuigi olen Google kasutaja, siis Gsuites on veel lisavõimalusi.

Tegelesin nädala sees Gsuite tarbeks mõtete kogumisega ja komplekteerisin need dokumendiks  Jälle HKHK eeskuju jälgides, sest Gsuite sisse administraatori pilguga ma veel ei näinud. Kinnituse saabudes saaksin minna neid võimalusi tutvustama ka praktiliste näidete varal juhtkonnale. Jagasin dokumenti õppedirektoriga, kes lubas rääkida direktoriga ja kokku leppda ühise arutelu aja. Kahju aga mingeid läbirääkimisi ei toimunud. Sain ainult reede õhtul sõnumi, et teeme ära. See ei ole loomulikult konkreetne ja kindel vastus. Sellest ei ole aru saada millises kontekstis teeme ära. Olen sellist vastust juba varem kogenud ja töö ära teinud, kuid tarbetult. Esmaspäeva hommikul peaks olema koolis iganädalane juhtkonna koosolek, kuigi tean et osad juhtkonna liikmed on alles puhkusel. Aga loodan siiski konkreetsemat teavet saada.

Tegelesin nädala see veel erinevates õpigruppides Google erinevate võimaluste tutvustamisega läbi enda isikliku konto. Seal ma konkreetselt Gsuite tutvustada ei saanud, kuid valmistasin õpilasi ette lihtsamate teemadega. Vaatlesime ja proovisime Google esiltusi ja tegime algust ka Google Sites-s kodulehe tegemisega. Õpilased on endiselt põnevil ja ootavad Gsuite.

 • MIS SIIS… /mida siis (SO WHAT)

Loodan väga, et esmaspäev toob selgust ja saan konkreetsemalt alustada GSuite tutvustamisega. Tean, et meie õpetajad ei kasuta ka Googlet selle sisulises kontekstis. Enamusel pole ka Google kontot. Olen valmis analoogseks koolituseks, mida viisin läbi õpilastega. Juhul, kui juhtkond leiab selleks ühise aja. Lihtsalt kirjaliku juhendmaterjali alusel ei hakka keegi ise midagi uurima. Seni on selgunud, et kõik peab olema puust ja punaseks ette tehtud ning praktiliselt läbi proovitud.

Uusi kogemusi situatsioon kaasa ei toonud, sest kuni ei ole ühist aega uute teemadega tutvumiseks ja aruteluks, peab ootama aeglast veski jahvatamist.

 • MIS NÜÜD EDASI… (NOW WHAT)

Uue nädala eesmärgiks sean endale konkreetsemalt Classroomiga tutvuda ja sealseid õppimise/õpetamise võimalusi uurida.

Teiseks eesmärgiks võimalusel personalile koolituse läbiviimine, kuigi arvan juba ette, et nii kiiresti selleks ühist aega ei leita. Võibolla siiski saan juhtkonnale lähemalt tutvustada Gsuite võimalusi praktiliste näidete varal.

Kui kokkusaamist ei toimu,  proovin koostada mõne kirjaliku juhendmaterjali et see õpetajatele saata. Võibolla tekib kellelgi huvi. Kui huvi alt poolt olemas, siis ilmselt peab huvi tulema ka ülevalt poolt.

Kokkuvõte

Paljud etteantud küsimused ei sõltu minust. Saan aru, et koolis on kõigil omad plaanid ja tegemised. Uute asjade juurutamine ei ole kunagi kerge. Saan ainult oodata, kui luba antakse töö alustamiseks. Töö saab alata siis, kui kõik on valmis oma Outlooki vahetama Google konto vastu või seda paralleelselt kasutama. Oleme ju kõik harjumuste ohvrid.On siiani hakkama saadud, miks peaks endale lisa tööd tegema, kuigi see võib tulevikus just kergendada meie tööd.

Margit

Advertisements

Teadmusjuhtimine, moodul IV, ülesanded 1 ja 2

Moodul IV

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus ja õpiobjektid ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides:

 1. Milline on infopoliitika olemus, eesmärgid ja väljatöötamise protsess?

Infopoliitika koosneb seadustest, määrustest, seisukohtadest ja muudest otsustustest ning tegevustest, mis mõjutavad ühiskonna koostoimet, sealhulgas informatsiooni loomist, töötlemist, infovoogusid ning informatsioonile juurdepääsu ja kasutamist (Braman.S 2011). Organisatsiooni infopoliitikast hakati rääkima 1980.-l aastatel.

Organisatsiooni infopoliitika on poliitika, mis organisatsiooni üldistele eesmärkidele ja prioriteetidele toetudes määrab kõige üldisemal tasemel informatsiooni kasutamise eesmärgid organisatsioonis ning selle, mida konkreetses organisatsioonis informatsiooni all mõistetakse, samuti põhimõtted informatsiooni juhtimiseks, inimressursid ja tehnoloogia informatsiooni kasutamiseks ning info väärtustamise.(Orna.E 2008). Organisatsiooni infopoliitika aitab kaasa organisatsiooni infostrateegia väljatöötamisele ja rakendamisele.

Organisatsiooni infopoliitika põhieesmärk on selle tegevuses riskide vältimine ja organisatsiooni toimimise tõhususe toetamine

Eesmärgid jagunevad ülesannete- ja tehnoloogiakeskseteks ning organisatsiooni- ja lõppkasutajakeskseteks. Organisatsioonide eesmärgid tulenevad valdkonnast, tegutsemiskeskkonnas, iseloomust, olemusest, identiteedist, juhtimisviisidest jm.

Organisatsioonidel on erinevad suurused ja eesmärgid mistõttu on neil vaja ka erinevaid inforessursse. Igal organisatsioonil peaks olema oma infopoliitika, mille aluseks võib võtta juba olemasolevaid mudeleid. Oluline on, et kõik töötajad sellest aru saaks ja järgiks seda.

Infopoliitika väljatöötamisel on neli etappi Elisabeth Orna (1999) järgi.

 • alusuuring – eeldab allikate ja meetodite põhjalikku kavandamist, analüüsib organisatsiooni eesmärke, struktuuri ja kultuuri kui infoauditi lähtekohta;
 • infoaudit – katab osaliselt infokaardistuse funktsiooni, kuid läheb kaugemale, selgitades välja infovood, inimressursi ja kasutatava infotehnoloogia;
 • tasakaalutabeli või -lehe loomine – infoauditi käigus saadud tulemuste võrdlemine organisatsiooni eesmärkidega positiivsete ja negatiivsete seoste väljaselgitamiseks;
 • poliitika loomine – koostatakse infopoliitiline dokument, mis on aluseks strateegiliste suundade valimisele, infostrateegiate väljatöötamisele, infojuhtimisele ja -kasutamisele tulevikus.

Lähtuvalt nendest koostatakse infovajadusi identifitseeriv kirjalik fikseeritud dokument.See on seotud tulevikuvisiooniga ja võimaldab organisatsioonil saavutada eelkõige eesmärke samuti saavutada konkurentsi- ja finantseelist turul.

 1. Millised on peamised infovahendamise strateegiad, meetodid ja tehnoloogiad?

Infovahendamise ja –vahetuse aluseks on organisatsiooni infokultuur, mis tähendab hästi korraldatud kommunikatsiooniprotsesse ehk ideede, informatsiooni ja hoiakute edastamist inimeste vahel.Selle aluseks on detailne kommunikatsiooniplaan.Kolm põhilist kommunikatsioonikanalit Phil Jones(2008) on näost näkku(personaalsed kontaktid) , elektroonilise(e-kirjad, blogi, telefon jt) ja traditsioonilised kanalid (tavapost, infostend, teadetetahvel).

Infovahetus saab toimida organisatsioonis vertikaalselt(juht edastab ), horisontaalselt (juhilt juhile, töötajalt töötajale..) ja diagonaalselt (erinevad hierahilised positsioonid).

Infovajadus tuleb eelnevalt välja selgitada. Selleks on erinevad meetodid:

 • spetsifitseerimine infokasutajate endi poolt (self-reporting), st loetelu, mis sisaldab nii kasutajale kättesaadavat kui ka soovitavat infot;
 • dokumendiringluse analüüs;
 • tööprotsesside analüüs;
 • tüüpkasutajate profiilide loomine;
 • töötajate küsitlemine, et välja selgitada konkreetne infovajadus ja -soov, tavalised ja eelistatud infohankimismeetodid, takistused info hankimisel, seniste infoteenuste tugevad ja nõrgad küljed;
 • infovajaduse tuletamine tegeliku süsteemikasutuse logidest.

Sellega tegelevad infospetsialistid, kes pakuvad erinevaid infoteenuseid:

Infopäringutele vastamine ja infootsingud; infootsingu toetamine ja õpetamine; juhtkonna infotoetus; Info- ja meediaseire; valikteadistus; refereeringute koostamine ja edastamine; infoülevaate ja teemalehtede koostamine; kasulike linkide loetelu.

Oluline on koostada infoaudit, mis tähendab olemasoleva olukorra analüüsi ja vajalike muudatuste elluviimist.

 1. Kuidas korraldada infoauditit?

Saab korraldada ainult organisatsiooni juhi igakülgse toetuse ja vahendite olemasolu korral.

Infoauditi põhietapid Susan Henczeli (2001) järgi on:

 • kavandamine (planning),
 • andmete kogumine (data collection),
 • andmete analüüs (data analysis),
 • andmete hindamine (data evaluation),
 • soovituste edastamine (communicating recommendations),
 • soovituste rakendamine (implementing recommendations),
 • jätkusuutlikkuse tagamine (the information audit continuum).
 1. Milline on teadmusjuhtimise infrastruktuur?

Teadmusjuhtimise infrastruktuur tähendab organisatsioonis teadmusjuhtimist toetavat struktuuri ja keskkonda kus on kaastud inimesd, protsessid, vahendid ja tehnoloogia info loomiseks, säilitamiseks, korralduseks, edastamiseks ja kasutamisekjs.

Teadmusjuhtimise infrastruktuuri viis peamist komponenti Irma Becerra-. Fernandezi ja Rajiv Sabherwali (2010) järgi on:

 • organisatsioonikultuur, (suhtumine informatsiooni ja teadmistesse)
 • organisatsiooni struktuur, (võimu- ja alluvussuhted)
 • organisatsiooni infotehnoloogiline infrastruktuur, (riistvara, tarkvara, sidevahendid, infotehnoloogilised protsessid, ja dokumentatsioon)
 • üldteadmised (ühine tehnoloogia, sõnavara, normid, väärtused, teadmised, ekspertiis)
 • füüsiline keskkond. (hoonete disain, paiknemine üksteise suhtes, asukoht, suurus, tööruumide tüübid, töötajate kohtumispaikade arv ja disain)
 1. Milliseid on teadmusjuhtimise strateegiad, süsteemid, tehnoloogiad ja protsessid?

Teadmusjuhtimise strateegia tähendab eesmärgi saavutamiseks koostatud detailset tegvuskava või süsteemi, mis on trihedalt seotud organisatsiooni üldise strateegia ja eesmärkidega.

Strateegia kavandamiseks on oluline määratleda praegune olek, tuleviku soov ja kuidas sinna jõuda.

David Skurme (2002) soovtab strateegia koostamise aluseks dokumentatsiooni, mis sisaldab:

strateegia lühikokkuvõtet, taustainformatsiooni, teadmusjhtimise käsitlust, olemasoleva situatsiooni kirjeldust, siht- ja sidusrühmade ülesandeid ning vajadusi, ülevaadet visioonist ja strateegiast, strateegia detaile, tegevusplaani, edutegureid ja taksitusi, kokkuvõtet ja järgnevaid samme ning teadmusauditi tulemusi.

Teadmusjuhtimise süsteemid koosnevad teadmusjuhtimise mehhanismidest ja tehnoloogiatest.

Teadmusjuhtimise protsesside tulemusel peaks muutuma organisatsiooni töötajate teadmised ja oskused organisatsiooni teadmuseks ning neid peaks saama rakendada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Teadmusjuhtimise protsessid moodustavad teadmusjuhtimisetsükli.

Teadmusjuhtimise protsesside osad on teadmiste loomine või teadmusloome, teadmushõive (teadmuse avastamine, kindlakstegemine ja kogumine),  teadmuse jagamine ja teadmuse rakendamine.

Teadmusjuhtimise tehnoloogiad on kõik info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, mis toetavad teadmusloomet, teadmushõivet, teadmuse jagamist ja teadmuse rakendamist organisatsioonis.

Hästi koostatud strateegia aitab IKT kasutamiseks organisatsioonis ühendada loomingulised ja innovatsioonivõimelised inimesed.

 

Kasutatud materjal

Virkus, S. et al. (2017). Infoteadused teoorias ja praktikas.
Kõrgkooliõpik. Tallinn: TLÜ Kirjastus. Loetud aadressil

https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/1838039/mod_resource/content/1/Teema%204.pdf

 

 

Ülesanne 2: Organisatsiooni teadmusjuhtimise analüüs

Palun vali analüüsiks üks organisatsioon, mille tegevusega oled hästi tuttav ning analüüsi, milline on  konkreetse organisatsiooni infopoliitika ja -strateegia ning teadmusjuhtimise infrastruktuur, strateegiad, süsteemid, tehnoloogiad ja protsessid.

Kasutasin organisatsiooni teadmusjuhtimise analüüsiks Bukowtzi ja Williamsi mudelit

Joonis 1. Bukowitz ja Williams  teadmusjuhtimise mudel

Organisatsioonil, mida kirjeldan puudub teadlik teadmusjuhtimise strateegia, mistõttu kirjeldan/võrdlen selle mudeli põhjal pigem puuduvaid mehhanisme.

Dalkiri (2005) olevad etapid:;

Get (hangi)- probleemide lahendamisks, otsuste tegemiseks ja innovatsiooniks vajaliku info hankimine

Organistasioonis peavad töötajad ise leidma vajaliku info, et lahendada probleeme. Kuigi on koduleht ja selle mitmed alalehed, kus peaks olema info, kuid see on vananenud. Infot jagatakse suusõnaliselt, mis erinevate töötajateni jõuab pisut erineval kujul

Use (kasuta) –info kombineerimine uudsel, innovatsiooni soodustaval viisil

Kirjeldatavas organisatsioonis peavad töötajad tihti ise kohandama olemasolevat infot, et saada oma probleemile lahendust.

Learn (õpi) – õppimine kogemustest ja konkurentsieelise loomine, mis tähendab õppimist edulugudest ja eksimustest.

Analüüsitavas organisatsioonis nõutakse küll erinevaid reflektsioone, kuid erilist õppimist sellest ei toimu, sest kokkuvõtteid ei tehta või pole need kättesaadavad.

Contribute ( panusta) – siin peaks õpitu üle kandma ühisesse teadmusbaasi

Analüüsitavas organisatsioonis on täielik infosulg. Infot jagatakse ainult vahetu suhtluse käigus. Kuna teadmusjuhtimise strateegia puudub, siis töötajate väärtuslikud teadmised lahkuvad koos nendega

Assess (hinda) – toimib põhiliselt grupi ja organisatsiooni tasandil, kus vaadatakse üle intellektuaalne kapital, tuvastatakse kriitilise tähtsusega teadmised ja kaardistatakse olemasolev intellektuaalne kapital tuleviku tarbeks.

Nimetatud organisatsioonis puudub ühistöö, võimalikud otsused tehakse juhtkonna tasandil

Build and sustain (kasvata ja säilita) –organistsiooni intellektuaalne kapital peaks olema konkurentsivõimeline ka tulevikus. Selleks peaks ressursid paigutama olemasolevasse teadmusse, seda kasvatama ja säilitama.

Organistasioon võimaldab küll töötajatel omal initsiatiivil teadmisi täiendada, kuid strateegia puudumise tõttu võib töötajate lahkumisel organisatsiooni teadmus väheneda

Divest ( teisalda) – organistsioon ei tohiks hoida kinni intellektuaalsetest või materiaalsetest ressurssidest, mis enam väärtust ei loo.

Organisatsioonis on töö sisseostmine tavaline, sest põhikohaga töötajate ettenähtud koormust ei tohi ületada. Seega tegelikult teadmuse teisaldamist organistsiooni teadmusse sisseotetud tööjõu arvelt ei toimu.

Kokkuvõtteks peab ütlema, et organisatsiooni maine nimel peab välja töötama teadmusjuhtimise strateegia ja kinnitama kasutatamiseks sobiv infrastruktuur ning mehhanismid. Oluline on kaasata selleks kõiki töötajaid. Eriti tuleks tähelepanu pöörata ühisesse panustamisse, hindamise ja kasvatamise faasidesse.

Kasutatud kirjandus:

Dalkir, K.(2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Boston, MA: Butterworth – Heinemann

Advertisements